صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://archive.isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

رشته نانوفناوری پزشکی

پذیرش در مقطع دکتری

مدارك تحصيلي مورد پذيرش :

كارشناسي ارشد نانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوفيزيك؛ فيزيك (همه گرايشها)؛ شيمي (همه گرايشها)؛ مهندسي شيمي؛ زيست شناسي (همه گرايشها)؛ مهندسي مواد (همه گرايشها)؛ مهندسي نساجي؛ بيوتكنولوژي (همه گرايشها)؛ ايمونولوژي؛ اعضاي مصنوعي؛ انگل شناسي؛ بيوشيمي؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين؛ ژنتيك انساني؛ علوم تغذيه؛ علوم و صنايع غذايي ؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ فيزيولوژي؛ فيزيوتراپي؛ قارچ شناسي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ مهندسي بهداشت محيط؛ فيزيك پزشكي؛ سم شناسي؛ هماتولوژي؛ مهندسي پزشكي؛ زيست فناوري پزشكي؛ زيست فناوري دارويي؛ نانوبيوتكنولوژي؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفهاي دامپزشكي

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه:

نانوزيست فناوري(4)؛ شيمي تجزيه دستگاهي (2)؛ زيست شناسي سلولي- مولكولي (3)؛ بيوفيزيك(1)

منبع : سایت مركز سنجش و آموزش پزشكي وزارت بهداشت


سرفصل دروس در مقطع دکتری:

جدول الف – دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته نانوفناوری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

1

نانو مواد و نانو ساختارها

2

2

-

34

-

34

-

2

روشهای ساخت نانوساختارها

2

1

1

17

34

51

1

3

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

2

1.5

0.5

26

17

43

1

4

نانوبیوتکنولوژی

2

2

-

34

-

34

-

5

نانوبیومدیسین

3

3

-

51

-

51

-

6

ایمنی نانوفناوری
(nanosafety)

2

2

-

34

-

34

-

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

9

17

26

-

8

مبانی فیزیوپاتولوژی

2

2

-

34

-

34

-

 

جمع

16

*گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبلاً این درس را نگذرانده اند، الزامی است.
دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی جدول (الف) را بگذراند. تنها دانشجویانی که رشته کارشناسی ارشد آنها نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی پزشکی) است، نیازی به گذراندن این دروس ندارند.


جدول ب – دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته نانوفناوری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

9

نانوبیوتکنولوژی پیشرفته

2

2

-

34

-

34

4

10

نانوبیومدیسین پیشرفته

2

2

-

34

-

34

5

11

طراحی مواد در مقیاس نانو

3

3

-

51

-

51

1 و 2

12

سیستم های دارورسانی و داروهای هوشمند

3

3

-

51

-

51

10

13

روش تحقیق در علم و فناوری نانو

2

2

-

34

-

34

-

14

پایان نامه

24

 

 

 

 

 

 

 

جمع

36

 

جدول ج- دروس اختصاصی اختیاری (Non-core) برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PhD) رشته نانوفناوری

کد درس

نام درس

تعداد واحدهای درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

15

ویروس شناسی و نانوفناوری پزشکی

2

2

-

34

-

34

-

16

ژن درمانی

2

2

-

34

-

34

10

17

کاربرد نانوفناوری در علوم ترمیمی

3

2

1

34

34

68

10

18

تکنیک فیلم نازک در ساخت نانو

3

3

-

51

-

51

1

19

مدل سازی پیشرفته در مقیاس نانو

2

1

1

17

34

51

-

20

دستکاری بیولوژیک در مقیاس نانو

2

1.5

0.5

26

17

43

-

21

فارماکوکینتیک نانو ذرات

1

1

-

17

-

17

12

 

جمع

15

*دانشجو موظف است به پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی 6 واحد از دروس اختصاصی فوق را بگذراند.

 


سرفصل دروس در مقطع کارشناسی ارشد:

جدول الف – دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نانوفناوری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

1

بیوشیمی پزشکی

2

2

-

34

-

34

-

2

فیزیک کوانتوم

2

2

-

34

-

34

-

3

زیست شناسی سلولی مولکولی

2

1.5

0.5

26

17

43

-

4

شیمی تجزیه دستگاهی

2

1.5

0.5

26

17

43

-

5

پلیمر

2

2

-

34

-

34

-

6

مقدمه ای بر نانو تکنولوژی

3

3

-

51

-

51

-

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

1

0.5

0.5

9

17

26

-

8

شیمی

2

2

-

34

-

34

-

9

بیوفیزیک

2

2

-

34

-

34

-

10

اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی

3

3

-

51

-

51

-

11

فیزیولوژی

2

2

-

34

-

34

-

12

مبانی فیزیوپاتولوژی

2

2

-

34

-

34

-

13

سم شناسی و فارماکولوژی

2

2

-

34

-

34

-

جمع

27

*گذراندن این دروس به عنوان درس کمبود یا جبرانی برای کلیه دانشجویانی که این دروس را نگذرانده اند الزامی می باشد.

تذکر: دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 24 واحد دروس کمبود یا جبرانی جدول الف را بگذراند.

جدول ب- دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نانوفناوری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

ساعات

14

نانو مواد و نانو ساختارها

2

2

-

34

-

34

6

15

روشهای ساخت نانو ساختارها

2

1

1

17

34

51

14

16

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

2

1.5

0.5

26

17

43

14

17

نانوبیوتکنولوژی

2

1.5

0.5

26

17

43

6

18

سیستم های دارورسانی

1

1

-

17

-

17

-

19

نانوبیومدیسین1

2

2

-

34

-

34

6

20

نانوبیومدیسین2

2

2

-

34

-

34

19

21

ایمنی نانوفناوری(nanosafty)

2

2

-

34

-

34

6

22

مدل سازی در مقیاس نانو

2

1

1

17

34

51

-

23

مبانی کسب و کار در نانوفناوری

2

1

1

17

34

51

6

24

سمینار

1

1

-

-

-

-

20

25

پایان نامه

6

 

جمع

26

 

جدول ج – دروس اختصاصی اختیاری (noncore) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نانو فناوری پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

26

کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی

2

2

-

34

-

34

6

27

مبانی سیستم های کلوئیدی و فصول مشترک

2

2

-

34

-

34

-

28

آمار زیستی پیشرفته

2

2

-

34

-

34

-

29

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

2

1

1

17

34

43

-

جمع

8

دانشجو می بایست 2 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

منبع: سایت دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران